Viva Restaurant Viva Restaurant - Latest Products https://www.vivarestaurant.co/ I5 FRIED TALAPIA FILET & FRESH MANGO WITH MANGO SAUCE CA PHI LE CHIEN - XOAI SONG Fri, 19 Jun 2020 17:30:02 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ CA PHI LE CHIEN - XOAI SONG I6.Goby Fish Toss with Sesame Seeds in Butter Garlic Sauce Cá Bóng Trứng Chiên Mè Bơ Tỏi Tue, 29 Jun 2021 23:32:14 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Cá Bóng Trứng Chiên Mè Bơ Tỏi I7.Crispy Fried Goby Fish with Tamarind Fish Sauce Cá Bóng Trứng Chiên Dòn Mắm Me Tue, 29 Jun 2021 23:32:33 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Cá Bóng Trứng Chiên Dòn Mắm Me J7.Grilled Whole Calamari with Chili Pepper Salt Mực Nguyên Con Nướng Muối Ớt Fri, 23 Apr 2021 18:43:45 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Mực Nguyên Con Nướng Muối Ớt N3.Shrimp & Mix Vegetable Tôm Rau Thập Cẩm Wed, 24 Feb 2021 18:00:57 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Tôm Rau Thập Cẩm Family Meal for 3 Cơm Phần 3 Người GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Simmered Fish CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic Fri, 05 Mar 2021 10:53:19 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Cơm Phần 3 Người GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Simmered Fish CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic Family Meal for 4 Cơm Phần 4 Người GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Simmered Fish CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic GÀ XÀO SẢ ỚT Chicken with Lemon Grass Fri, 05 Mar 2021 10:53:31 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Cơm Phần 4 Người GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Simmered Fish CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic GÀ XÀO SẢ ỚT Chicken with Lemon Grass Family Meal for 5 Cơm Phần 5 Người GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Simmered Fish CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic GÀ XÀO SẢ ỚT Chicken with Lemon Grass CÁ CHIÊN MẮM GỪNG Fried Talapia with Ginger Sauce Fri, 05 Mar 2021 10:53:44 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Cơm Phần 5 Người GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Simmered Fish CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic GÀ XÀO SẢ ỚT Chicken with Lemon Grass CÁ CHIÊN MẮM GỪNG Fried Talapia with Ginger Sauce Family Meal for 6 Cơm Phần 6 Người GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Simmered Fish CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic GÀ XÀO SẢ ỚT Chicken with Lemon Grass CÁ CHIÊN MẮM GỪNG Fried Talapia with Ginger Sauce Fri, 05 Mar 2021 10:53:56 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Cơm Phần 6 Người GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Simmered Fish CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic GÀ XÀO SẢ ỚT Chicken with Lemon Grass CÁ CHIÊN MẮM GỪNG Fried Talapia with Ginger Sauce Family Meal for 8 Cơm Phần 8 Người GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Simmered Fish CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic GÀ XÀO SẢ ỚT Chicken with Lemon Grass CÁ CHIÊN MẮM GỪNG Fried Talapia with Ginger Sauce TÔM RIM MẶN Simmered Shrimp in Fish Sauce CHEM CHÉP XÀO LÁ QUẾ Mussels with Basil Fri, 05 Mar 2021 10:54:05 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Cơm Phần 8 Người GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Simmered Fish CẢI LÀN XÀO TỎI Chinese Broccoli with Garlic GÀ XÀO SẢ ỚT Chicken with Lemon Grass CÁ CHIÊN MẮM GỪNG Fried Talapia with Ginger Sauce TÔM RIM MẶN Simmered Shrimp in Fish Sauce CHEM CHÉP XÀO LÁ QUẾ Mussels with Basil H1.STEAMED CHICKEN WITH CHINESE VEGETABLES GA NUONG RAU CAI LUOC Tue, 29 Jun 2021 21:12:21 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ GA NUONG RAU CAI LUOC H2.STEAMED CHICKEN WITH BROCCOLI GA RAU BROCCOLI LUOC Wed, 24 Feb 2021 16:36:20 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ GA RAU BROCCOLI LUOC H3.GRILL CHICKEN BREAST WITH STEAMED BROCCOLI GA TRANG NUONG RAU BROCCOLI LUOC Tue, 29 Jun 2021 23:24:55 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ GA TRANG NUONG RAU BROCCOLI LUOC H4.GRILL CHICKEN WITH MIXED VEGETABLE GA NUONG RAU LUOC Tue, 29 Jun 2021 23:25:13 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ GA NUONG RAU LUOC H5.STEAMED SHRIMP WITH MIXED VEGETABLE TOM HAP RAU CAI Tue, 29 Jun 2021 23:25:42 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ TOM HAP RAU CAI H7.STEAM TOFU & VEGETABLE DAU HU RAU CAI Tue, 29 Jun 2021 23:26:34 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ DAU HU RAU CAI H8.RICE VERMICELLI SAUTEED WITH STIR FRIED VEGETABLE MEDLEY BUN RAU CAI XAO Tue, 29 Jun 2021 23:28:33 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ BUN RAU CAI XAO F1.STIR FRIED CHICKEN IN SATAY SAUCE COM GA SATE Tue, 29 Jun 2021 21:47:10 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ COM GA SATE J1.Wok-Style Calamari with Vegetable Medley MUC XAO THAP CAM Tue, 29 Jun 2021 23:33:08 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MUC XAO THAP CAM J2.FLASH FRIED CALAMARI WITH ASSORTED SALT & PEPPER MUC RANG MUOI Tue, 29 Jun 2021 23:33:23 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MUC RANG MUOI J3.FRIED CALAMARI TOSS WITH SESAME SEED IN BUTTER GARLIC SAUCE MUC CHIEN ME BO TOI Tue, 29 Jun 2021 23:33:57 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MUC CHIEN ME BO TOI J4.STIR FRIED CALAMARI WITH SAUTEED CHINESE BROCCOLI MUC XAO CAI LAN Tue, 29 Jun 2021 23:33:36 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MUC XAO CAI LAN J5.CALAMARI WOK-TOSS WITH SPICY SATAY SAUCE MUC XAO XA TE Tue, 29 Jun 2021 23:34:13 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MUC XAO XA TE J6.Calamri Sweet & Sour Sauce with Tomato & Cucumber MUC CHUA NGOT Tue, 29 Jun 2021 23:34:28 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MUC CHUA NGOT K1.CRISPY SKIN CHICKEN WITH STICKY RICE XOI NEP GA RO TI CHIEN GION Tue, 29 Jun 2021 20:43:13 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ XOI NEP GA RO TI CHIEN GION L1.MONGOLIAN BEEF BO MONG CO Tue, 29 Jun 2021 23:45:02 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ BO MONG CO M1.PORK RIBS CLAY POT SUON RAM MAN Tue, 29 Jun 2021 23:48:33 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ SUON RAM MAN M2.PORK BELLY SIMMERING IN VIETNAMESE SAUCE THIT KHO TIEU Tue, 29 Jun 2021 23:48:49 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ THIT KHO TIEU M3.BBQ PORK AND SNOW PEA XA XIU XAO DAU HOA LAN Tue, 29 Jun 2021 23:49:17 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ XA XIU XAO DAU HOA LAN M5.SALT ROASTED PORK RIBS SUONG RANG MUOI Tue, 29 Jun 2021 23:49:46 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ SUONG RANG MUOI N1.ROASTED SHRIMP SALT & PEPPER TOM RANG MUOI Mon, 20 Jul 2020 13:50:49 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ TOM RANG MUOI N2.ROASTED SHRIMP BUTTER GARLIC SAUCE TOM RANG BO Mon, 20 Jul 2020 13:51:22 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ TOM RANG BO N4.SHRIMP WITH VEGETABLE HUNAN STYLE TOM HO NAM Mon, 20 Jul 2020 13:51:45 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ TOM HO NAM N5.SHRIMP SAUTEED WITH CHINESE BROCCOLI TOM XAO CAI LAN Mon, 20 Jul 2020 13:52:04 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ TOM XAO CAI LAN N6.KUNG PAO SHRIMP TOM SOT KUNG PAO Mon, 20 Jul 2020 13:52:18 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ TOM SOT KUNG PAO N9.SHIMMERED SHRIMP IN FISH SAUCE TOM RIM MAN Mon, 20 Jul 2020 13:52:51 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ TOM RIM MAN P1.A-CLAMS WOK-TOSS WITH THAI BASIL AND MINT LEAF BROWN SAUCE NGHEU XAO LA QUE Wed, 24 Feb 2021 18:02:19 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ NGHEU XAO LA QUE THAI STYLE BEEF AND SEAFOOD MEDLEY WITH SOUR SOUP LAU THAI LAN THAP CAM Tue, 29 Jun 2021 23:52:24 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ LAU THAI LAN THAP CAM COMBINATION HOT POT LAU THAP CAM Tue, 29 Jun 2021 23:52:09 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ LAU THAP CAM G1.A-BEEF FRIED RICE COM CHIEN BO Tue, 29 Jun 2021 21:54:10 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ COM CHIEN BO BEEF & SHRIMP HOT POT LAU BO MIX TOM SU Tue, 29 Jun 2021 23:51:37 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ LAU BO MIX TOM SU CATFISH VIETNAMESE STYLE SOUR SOUP LAU CHUA CA BONG LAU Tue, 29 Jun 2021 23:51:53 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ LAU CHUA CA BONG LAU SHAKING BEEF Juicy chunk of Tenderloin in a butter smoky flavor, on top of salad & tomatoes Tue, 29 Jun 2021 21:12:58 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Juicy chunk of Tenderloin in a butter smoky flavor, on top of salad & tomatoes A1.PANFRIED RICE CAKE BANH BOT CHIEN Sun, 27 Jun 2021 13:01:23 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ BANH BOT CHIEN B1.A-FISH MAW SOUP SOUP BONG BONG CA Tue, 29 Jun 2021 21:19:43 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ SOUP BONG BONG CA B10. VIETNAMESE BEEF CARPACCIO(Thinly sliced beef eye-round rare cooked by fresh lime citrus) GOI BO TAI CHANH Mon, 22 Feb 2021 14:49:13 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ GOI BO TAI CHANH B11.LOTUS SALAD(Steam Jelly Fish, Shrimp, and Pork mixed with chef special vinaigrette) GOI SUA NGO SEN TOM THIT Mon, 28 Jun 2021 12:38:29 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ GOI SUA NGO SEN TOM THIT C1.PHO COMBINATION PHO DAC BIET (Tai, Nạm, Bò Viên) (Eye Round, Brisket, Beef Balls) Wed, 24 Feb 2021 13:33:35 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ PHO DAC BIET (Tai, Nạm, Bò Viên) (Eye Round, Brisket, Beef Balls) D1. SHRIMP EGG NOODLE SOUP MI TOM Mon, 28 Jun 2021 12:46:25 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MI TOM D2. SEAFOOD COMBO NOODLE SOUP MI THAP CAM Sat, 13 Mar 2021 12:45:11 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MI THAP CAM D3.CHICKEN NOODLE SOUP MI GA Tue, 29 Jun 2021 21:37:50 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MI GA D4.MEATBALLS NOODLE SOUP MI BO VIEN Tue, 29 Jun 2021 21:38:21 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MI BO VIEN D5.WONTON & ROASTED PORK NOODLE SOUP MI HOANH THANH Tue, 29 Jun 2021 21:38:50 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MI HOANH THANH D6.CHINESE ROASTED PORK NOODLE SOUP MI XA XIU Tue, 29 Jun 2021 21:39:09 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ MI XA XIU E1.RICE VERMICELLI WITH CHAR-GRILL BEEF BUN BO NUONG Wed, 05 May 2021 17:32:03 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ BUN BO NUONG H6 STEAMED SHRIMP WITH BROCCOLI Tue, 29 Jun 2021 23:26:07 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ I4 SALT TOASTED BASA FILET CA RANG MUOI Tue, 29 Jun 2021 23:31:47 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ CA RANG MUOI G9.A-COMBINATION-Soft Stir-Fried Egg Noodle in Brown Sauce (BEEF, CHICKEN, SHRIMP) Mì Xào Mềm Sauce Thập Cẩm (Bò, Gà, Tôm) Tue, 29 Jun 2021 23:14:35 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ (BEEF, CHICKEN, SHRIMP) Mì Xào Mềm Sauce Thập Cẩm (Bò, Gà, Tôm) FAMILY MEAL FOR 2 COM PHAN 2 NGUOI GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Shimmered Fish Fri, 05 Mar 2021 10:53:03 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ COM PHAN 2 NGUOI GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup CÁ KHO TỘ Shimmered Fish D7.A-WONTON SOUP(SMALL) HOANH THANH SOUP(NHO) Tue, 29 Jun 2021 21:40:35 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ HOANH THANH SOUP(NHO) D7.B-WONTON SOUP (REG) HOANH THANH (M) Tue, 29 Jun 2021 21:41:10 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ HOANH THANH (M) I1 CATFISH CARAMELIZED FISHSAUCE CA KHO TO Wed, 17 Mar 2021 12:24:27 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ CA KHO TO B1.B-SHARK FIN SOUP Soup Vi Cá Wed, 24 Feb 2021 13:22:02 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Soup Vi Cá H9.STIRFRIED VEGETABLE MEDLEY RAU CAI XAO Sun, 06 Jun 2021 12:05:45 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ RAU CAI XAO F2. RICE WITH CHICKEN COM GA NUONG Tue, 29 Jun 2021 21:47:36 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ COM GA NUONG K2.SHAKEN SLICED CHICKEN GA LUC LAC Sun, 03 Jan 2021 13:43:22 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ GA LUC LAC L2.SHAKEN BEEF BO LUC LAC Tue, 29 Jun 2021 20:25:14 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ BO LUC LAC P1.B-MUSSLE WOK-TOSS with THAI BASIL AND MINT LEAF BROWN SAUCE CHEM CHEP XAO LA QUE Tue, 29 Jun 2021 23:51:13 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ CHEM CHEP XAO LA QUE MANGO FISH Fresh green mango salad with crispy Tilapia Filet Top with Chef's Mango Sauce Sun, 27 Jun 2021 12:58:56 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Fresh green mango salad with crispy Tilapia Filet Top with Chef's Mango Sauce A2.VIETNAMESE CRISPY EGGROLLS CHA GIO Sun, 27 Jun 2021 13:01:39 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ CHA GIO C2.PHO FILET MIGNON PHO TAI PHI LE Mon, 28 Jun 2021 12:41:10 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ PHO TAI PHI LE E2.RICE VERMICELLI WITH CHAR-GRILL CHICKEN BUN GA NUONG Tue, 29 Jun 2021 21:42:13 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ BUN GA NUONG G9.B-SEAFOOD-Soft Stir-Fried Egg Noodle in Brown Sauce Mì Xào Mềm Sauce Đồ Biển Tue, 29 Jun 2021 23:14:50 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Mì Xào Mềm Sauce Đồ Biển G1.B-CHICKEN FRIED RICE COM CHIEN GA Tue, 29 Jun 2021 21:54:53 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ COM CHIEN GA H10.TOFU & VEGETABLE FRIED RICE COM CHIEN TOFU RAU CAI Wed, 24 Feb 2021 15:23:46 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ COM CHIEN TOFU RAU CAI F3.WOK-SEARED SHAKING CHICKEN with FRIED RICE Cơm Chiên Gà Lúc Lắc Mon, 28 Jun 2021 13:21:09 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Cơm Chiên Gà Lúc Lắc K3.CHICKEN SIMMERED WITH GINGER SCALLION GA XAO GUNG HANH Tue, 29 Jun 2021 23:38:33 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ GA XAO GUNG HANH L3.STIR FRIED BEEF AND BROCCOLI BO XAO BONG CAI XANH Tue, 29 Jun 2021 23:45:29 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ BO XAO BONG CAI XANH P2.A-CLAMS WOK-TOSS WITH SPICY SAUCE NGHEU XAO XA TE Wed, 24 Feb 2021 18:02:32 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ NGHEU XAO XA TE PAN FRIED NOODLE Combination of Crispy yet still soft and freshtaste Rice Patty. Top with beef and Chinese Brocoli or Seafood Deluxe Wed, 30 Jun 2021 16:39:39 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Combination of Crispy yet still soft and freshtaste Rice Patty. Top with beef and Chinese Brocoli or Seafood Deluxe A3.STEAM SHRIMP & PORK SPRING ROLLS GOI CUON TOM THIT Sun, 27 Jun 2021 13:02:13 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ GOI CUON TOM THIT B2.CHICKEN & CHINESE VEGETABLE SOUP SOUP GA MIX RAU CAI Tue, 29 Jun 2021 21:20:09 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ SOUP GA MIX RAU CAI C3.PHO EYEROUND PHO TAI Mon, 28 Jun 2021 12:41:43 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ PHO TAI E3.RICE VERMICELLI WITH CHAR-GRILL PORK BUN THIT NUONG Tue, 29 Jun 2021 21:42:33 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ BUN THIT NUONG G9.C-BEEF & CHINESE BROCOLI-Soft Stir-Fried Egg Noodle in Brown Sauce Mì Xào Mềm Sauce Bò Cải Làn Tue, 29 Jun 2021 23:15:12 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Mì Xào Mềm Sauce Bò Cải Làn G1.C-PORK FRIED RICE COM CHIEN HEO Tue, 29 Jun 2021 21:55:11 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ COM CHIEN HEO G9.D-TOFU&VEGETABLE-Soft Stir-Fried Egg Noodle in Brown Sauce Mì Xào Mềm Sauce Tofu Rau Cải Tue, 29 Jun 2021 22:00:53 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Mì Xào Mềm Sauce Tofu Rau Cải A4.A-BBQ BEEF SPRINGROLL GOI CUON BO NUONG Sun, 27 Jun 2021 13:03:00 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ GOI CUON BO NUONG H11.SHAKEN TOFU WITH BELL PEPER DAU HU LUC LAC Thu, 14 Feb 2019 19:01:21 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ DAU HU LUC LAC F4. VIETNAMESE BBQ PORK COM THIT NUONG Tue, 29 Jun 2021 21:48:44 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ COM THIT NUONG K4.A: SPICY CHICKEN WITH LEMON GRASS & CHILI (W/BONES) GA XAO XA OT Tue, 29 Jun 2021 23:38:56 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ GA XAO XA OT L4.BEEF WITH GAI LAN BO XAO CAI LAN Tue, 29 Jun 2021 23:45:54 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ BO XAO CAI LAN P2.B-MUSSLES WOK-TOSS with SPICY SATE SAUCE CHEM CHEP XAO SATE Wed, 24 Feb 2021 18:02:55 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ CHEM CHEP XAO SATE CALAMARI with GARLIC BUTTER & SESAME SEEDS Golden Fried with Sesame Seeds, Toss in Butter Garlic Sauce Wed, 30 Jun 2021 13:27:13 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Golden Fried with Sesame Seeds, Toss in Butter Garlic Sauce B3.DELUX WONTON ( Wonton,Pork,Shrimp ) HOANH THANH SOUP Tue, 29 Jun 2021 21:20:56 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ HOANH THANH SOUP C4. PHO EYEROUND BRISKET PHO TAI NAM Mon, 28 Jun 2021 12:41:59 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ PHO TAI NAM E4.RICE VERMICELLI WITH CHAR-GRILL PORK&EGG ROLLS BUN THIT NUONG CHA GIO Tue, 29 Jun 2021 21:43:31 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ BUN THIT NUONG CHA GIO G2.SHRIMP Tue, 29 Jun 2021 21:55:38 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ G9.E-SHRIMP-Soft Stir-Fried Egg Noodle in Brown Sauce Mì Xào Mềm Sauce Tôm Rau Cải Tue, 29 Jun 2021 23:15:49 -0500 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Mì Xào Mềm Sauce Tôm Rau Cải P3.A-CLAMS STIR-FRIED WITH BLACK BEAN SAUCE Nghêu Xào Tàu Xị Wed, 24 Feb 2021 18:04:39 -0600 https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ https://www.vivarestaurant.co/order-food-online/ Nghêu Xào Tàu Xị